18. วุฑฺฒิธรรม 4 ธรรมเป็นเครื่องเจริญ หรือธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม

Related Photos

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *