Category Archive for "02รอบเช้า-ฉันเช้า"

กิจวัตร 10 ข้อ

สื่อประกอบเทศน์สอน กิจวัตร 10 ข้อ ข้อ 1 บิณฑบาตร ข้อ 3 รักษาศีล 10 ข้อ 2 กวาดวัด ข้อ 4 ทำวัตร สวดมนต์ เจริญภาวนา ข้อ 5 พิจารณาปัจจเวกณ์ 4 ข้อ 7 บริหารสิ่งของและร่างกาย ข้อ 6 อุปัฎฐากอุปัชฌาย์อาจารย์ ข้อ 8 ขวนขวายเรียนธรรมวินัย ข้อ 9 ใส่ใจของสงฆ์ ข้อ 10 ดำรงตนให้น่าไหว้
Read More

บทให้พรบทยาว (อิติปิโส พาหุง)

1_อิติปิโส 2_พาหุง 3_มหาการุโก นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง...
Read More