พุทธประวัติ

สื่อประกอบเทศน์สอน พุทธประวัติ

พุทธประวัติตอน 1

วันวิสาขบูชา (ประสูติ  ตรัสรู้ ปรินิพพาน)

พุทธประวัติตอน 3

วันอาสาฬหบูชา พระรัตนตรัยครบองค์ 3

พุทธประวัติตอน 2

วันมาฆบูชา (โอวาทปาฎิโมกข์)

พุทธประวัติตอน 4

วันเข้าพรรษา, ออกพรรษา, ตำนานพญานาค, การทอดกฐิน

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *