พิธีถวายภัตตาหาร

VDO ต ย พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันขึ้นปีใหม่ที่ 1 ม ค 2558

คำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ปุพพะภาคะนะมะการะ

 

หันทะ         มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต

ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ            เส.

 

นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

คำกล่าวถวายภัตตาหาร

อิมานิ มะยัง  ภันเต ,ภัตตานิ,สะปะริวารานิ,

ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,

อิมานิ,ภัตตานิ,สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ ,

อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,

สุขายะ, นิพพานายะ  จะฯ

 

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,

ขอน้อมถวาย,  ภัตตาหาร,พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,

แด่พระภิกษุสงฆ์,ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ ,ภัตตาหาร,

พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,

เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,  

 แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ตลอดกาลนานเทอญ.

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *