ทศชาติชาดกบารมี

สื่อประกอบเทศน์สอน ทศชาติชาดกบารมี

ทานบารมี
ทานบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 1 เรื่องทานบารมี

เนกขัมมะ
เนกขัมมะบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 3 เรื่องเนกขัมมะบารมี

ศีลบารมี
ศีลบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 2 เรื่องศีลบารมี

ปัญญาบารมี
ปัญญาบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 4 เรื่องปัญญาบารมี

วิริยะบารมี
วิริยะบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 5 เรื่องวิริยะบารมี

สัจจะ
สัจจะบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 7 เรื่องสัจจะบารมี

ขันติบารมี
ขันติบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 6 เรื่องขันติบารมี

อธิษฐานบารมี
อธิษฐานบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 8 เรื่องอธิษฐานบารมี

เมตตาบารมี
เมตตาบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 9 เรื่องเมตตาบารมี

pavatsondon1 3-4
พระเวสสันดร

ทศชาติชาดกเรื่อง พระเวสสันดร

อุเบกขาบารมี
อุเบกขาบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 10 เรื่องอุเบกขาบารมี

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *