ทศชาติชาดกบารมี

สื่อประกอบเทศน์สอน ทศชาติชาดกบารมี

ทานบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 1 เรื่องทานบารมี

เนกขัมมะบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 3 เรื่องเนกขัมมะบารมี

ศีลบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 2 เรื่องศีลบารมี

ปัญญาบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 4 เรื่องปัญญาบารมี

วิริยะบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 5 เรื่องวิริยะบารมี

สัจจะบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 7 เรื่องสัจจะบารมี

ขันติบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 6 เรื่องขันติบารมี

อธิษฐานบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 8 เรื่องอธิษฐานบารมี

เมตตาบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 9 เรื่องเมตตาบารมี

พระเวสสันดร

ทศชาติชาดกเรื่อง พระเวสสันดร

อุเบกขาบารมี

ทศชาติชาดกบารมีที่ 10 เรื่องอุเบกขาบารมี

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *