ซ้อมคำขานนาค

สอบท่องบทขานนาค สำหรับบวชสามเณร

1. คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
(นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต.
(กราบ ๑ ครั้ง ประนมมือ กล่าวว่า)

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต.
(กราบ ๑ ครั้ง ยืนขึ้นประนมมือ กล่าวว่า)

วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
(นั่งคุกเข่า ประนมมือ กราบ ๓ ครั้ง)

 

2. คำขอขมา

อุกาสะ, ดังข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอโอกาส, กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง,
ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย, เพื่อบรรพชา ณ บัดนี้,
ตลอดระยะเวลา, ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด,
ถือกำเนิดในวัฏฏสงสาร, หากข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน, ต่อท่านทั้งหลาย,
ในที่ต่อหน้าก็ดี, ในที่ลับหลังก็ดี,
ทั้งมีเจตนาก็ดี, ทั้งไม่มีเจตนาก็ดี,
ที่ระลึกได้ก็ดี, ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี,
นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ, หมื่นชาติแสนชาติก็ดี,
ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี, ขอท่านทั้งหลาย,
โปรดอโหสิกรรม, งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น,
ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ผู้จะบรรพชาอุปสมบทในบัดนี้,
เพื่อความบริสุทธิ์, เพื่อความบริบูรณ์,
เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์,
และเพื่อประโยชน์, แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ ฯ

 

3. คำขอบรรพชา

อุกาสะ วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อนุโมทามิ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต.
(นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า)

อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ,
อิมัง กาสาวัง คะเหตตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
(กล่าว ๓ จบ)

สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ,
เอตัง กาสาวัง ทัตตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
(กล่าว ๓ จบ)

 

4. มูลกัมมัฏฐาน

เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา, เกสา (ปฏิโลม)

 

5. คำขอสรณคมน์และศีล

อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
พระอาจารย์ กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย ให้นาคกล่าวตาม ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ จบ)

พระอาจารย์กล่าวว่า “ยะมะหัง วะทามิตัง วะเทหิ”
ให้นาครับว่า “อามะ ภันเต”

จากนั้น พระอาจารย์ กล่าวนำให้ สรณคมน์ และศีล ให้นาคกล่าวตามดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

พระอาจารย์กล่าวว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง”
ให้นาครับว่า “อามะ ภันเต”

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๔. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๕. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๗. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา เวระมะณี,
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๘. มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๙. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี,
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๑๐. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี,
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
(กล่าว ๓ จบ แล้ว พิธีกรนำกราบ ๓ ครั้ง)

 

6. คำขอนิสสัย

อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ (กล่าว ๓ จบ)

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า สามเณรรับพร้อมกันว่า
ปะฏิรูปัง สาธุ ภันเต
โอปายิกัง สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ สาธุ ภันเต

เมื่อกล่าวรับจบแล้ว ให้สามเณรทั้งสามรูป กล่าวต่อไปว่า
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร
(กล่าว ๓ จบ แล้วกราบ ๓ ครั้ง)

บทให้พร

7. อนุโมทนารัมภคาถา

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถาฯ

8. สามัญญานุโมทนาคาถา

สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

9. มงคลจักรวาลน้อย

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

PDF
MP3
โหลดทั้งหมด

MP3

Download “!MP3_คำขานนาค_รวมทั้งหมด_35 นาที” !MP3_คำขานนาค_รวมทั้งหมด_35 นาที.mp3 – Downloaded 25 times – 16 MB

Download “01คำวันทา” 01คำวันทา.mp3 – Downloaded 30 times – 705 KB

Download “02ขอขมา.mp3” 02ขอขมา.mp3 – Downloaded 19 times – 768 KB

Download “03คำขอบรรพชา.mp3” 03คำขอบรรพชา.mp3 – Downloaded 16 times – 1 MB

Download “04มุลกัมมัฏฐาน.mp3” 04มุลกัมมัฏฐาน.mp3 – Downloaded 15 times – 385 KB

Download “05คำขอศีลย่อ.mp3” 05คำขอศีลย่อ.mp3 – Downloaded 15 times – 3 MB

Download “06คำขอนิสัยย่อ.mp3” 06คำขอนิสัยย่อ.mp3 – Downloaded 12 times – 582 KB

Download “07คำบอกบริขาร.mp3” 07คำบอกบริขาร.mp3 – Downloaded 10 times – 182 KB

Download “08อันตรายิกธรรม.mp3” 08อันตรายิกธรรม.mp3 – Downloaded 10 times – 528 KB

Download “09คำขออุปสมบทยาจามิ.mp3” 09คำขออุปสมบทยาจามิ.mp3 – Downloaded 15 times – 342 KB

Download “10คำให้พรยะถา-สัพพี.mp3” 10คำให้พรยะถา-สัพพี.mp3 – Downloaded 15 times – 1 MB

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *